Het 95e Bestuur der N.S.V. Carolus Magnus

Het Bestuur der N.S.V. Carolus Magnus wordt gevormd uit zes bestuursleden die gedurende één heel collegejaar hun zitting nemen. Het Bestuur is het gezicht van de Vereniging, naar buiten en naar binnen toe zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en worden zij ondersteund in hun taken door twee Commissares.
Carolus Magnus studentenvereniging

Aan het hoofd staat de Praeses Societatis, eindverantwoordelijke voor alles wat zich binnen de vereniging afspeelt op beleidsmatig en financieel vlak. De Vice-praeses Rerum Domesticarum is verantwoordelijk voor de financiën van de Sociëteit en neemt de honneurs waar indien de Praeses Societatis verhinderd is. De Abactis externe is verantwoordelijk voor de externe betrekkingen en is het aanspreekpunt binnen de Vereniging op communicatief vlak. De Exactor rerum cauponae is verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van Sociëteit ‘De Kroeg’. De Quaestor is verantwoordelijk voor het beheer van de verenigingsgelden en brengt bijtijds verslag uit over de financiën van de Vereniging. De Assessor is verantwoordelijk voor het commissiebeleid en draagt zorg voor de acquisitie.

Victor Steegh - Praeses Societatis

praeses@carolusmagnus.nl

Diederik Breeuwsma - Vice-praeses Rerum Domesticarum
interne@carolusmagnus.nl
Robin Visser - Abactis externe
abactis@carolusmagnus.nl
Mathieu Bosma - Exactor rerum cauponae
exactor@carolusmagnus.nl
Marijn Agterberg - Quaestor
quaestor@carolusmagnus.nl
Maud Dunki Jacobs - Assessor
assessor@carolusmagnus.nl
Emiel Palsma - Commissaris interne
commissaris@carolusmagnus.nl
Demi Peeters - Commissaris externe
commissaris@carolusmagnus.nl