Het 94e Bestuur der N.S.V. Carolus Magnus

Het Bestuur der N.S.V. Carolus Magnus wordt gevormd uit zes bestuursleden die gedurende één heel collegejaar hun zitting nemen. Het Bestuur is het gezicht van de Vereniging, naar buiten en naar binnen toe zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en worden zij ondersteund in hun taken door twee Commissares.
Carolus Magnus studentenvereniging

Aan het hoofd staat de Praeses Societatis, eindverantwoordelijke voor alles wat zich binnen de vereniging afspeelt op beleidsmatig en financieel vlak. De Vice-praeses Rerum Domesticarum is verantwoordelijk voor de financiën van de Sociëteit en neemt de honneurs waar indien de Praeses Societatis verhinderd is. De Abactis externe is verantwoordelijk voor de externe betrekkingen en is het aanspreekpunt binnen de Vereniging op communicatief vlak. De Exactor rerum cauponae is verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van Sociëteit ‘De Kroeg’. De Quaestor is verantwoordelijk voor het beheer van de verenigingsgelden en brengt bijtijds verslag uit over de financiën van de Vereniging. De Assessor is verantwoordelijk voor het commissiebeleid en draagt zorg voor de acquisitie.

Guus Kierkels - Praeses Societatis

praeses@carolusmagnus.nl

Rob Stoffelen - Vice-praeses Rerum Domesticarum
interne@carolusmagnus.nl
Leonie Lugtenberg - Abactis externe
abactis@carolusmagnus.nl
Cas van Haarlem - Exactor rerum cauponae
exactor@carolusmagnus.nl
Roemer Liebeton - Quaestor
quaestor@carolusmagnus.nl
Guusje van Veldhuizen - Assessor
assessor@carolusmagnus.nl
Quirien de Keijzer - Commissaris interne
commissaris@carolusmagnus.nl
Dirk Liebrand - Commissaris externe
commissaris@carolusmagnus.nl